<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
2. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
3. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคการเกษตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
5. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคของเสีย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq)
6. จำนวนโครงการของประเทศไทยที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินภายใต้กรอบระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการ
7. อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย องศาเซลเซียส
8. ปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย มิลลิเมตร
9. ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมตร
10. ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีเกาะตะเภาน้อย จังหวัดภูเก็ต เมตร
11. ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อล้านบาท
12. ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน
13. จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ ครั้ง
14. จำนวนจังหวัดที่ประสบอุทกภัย จังหวัด
15. จำนวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย หมู่บ้าน
16. จำนวนผู้ป่วยจากโรคเฝ้าระวัง คน
17. อัตราผู้ป่วยจากโรคเฝ้าระวัง ต่อประชากรแสนคน
18. จำนวนองค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่ง